Zpracování osobních údajů

Společnost MTM Real Service s.r.o., se sídlem, Karlova 455/48, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 06910807, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 291186 (dále jen „Provozovatel“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své klienty (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Provozovatele.

Jaké osobní údaje o Vás Provozovatel zpracovává?

Provozovatel zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa);

Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Provozovatel Vaše osobní údaje zpracovává?

Dodání objednané služby/využití Provozovatelem nabízené služby

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.

V případě tvorby objednávky Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.

Ochrana práv Provozovatele v případě sporu s klientem

Výše uvedený rozsah osobních údajů je Provozovatel oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s klientem.

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje budou pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány pouze Provozovatelem a jeho zaměstnanci. Osobní údaje nebudou předávány žádným externím partnerům.

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

Provozovatel může být dále povinen některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje Provozovatel zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V případě plnění právních povinností Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

Jak můžete Provozovatele kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na nás písemně na adrese sídla společnosti, či na tel. č. +420 776 032 797 nebo e-mailové adrese: info@mtmrealservice.cz.

Pokud souhlasíte s ukládáním Vašich údajů, klikněte, prosím, na tlačítko "Souhlasím" v GDPR liště. Pokud nesouhlasíte, klikněte na tlačítko "Nesouhlasím".

Spolehlivý servis v oblasti realit

Finanční servis

V oblasti finančních služeb spolupracujeme s renomovanými nezávislými společnostmi.

Více

Interiéry a rekonstrukce

Jsme obklopeni velmi spolehlivými a zkušenými architekty, designéry, bytovými showroomy a stavebními společnostmi.

Více

Nabízíme

V našem portfoliu a nabídce služeb Vám můžeme poskytnout veškerou pomoc s koupí, prodejem a pronájmem.

Více

Kontaktujte nás

MTM Real Service
Gotthardská 25/7, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

+420 776 032 797

info@mtmrealservice.cz

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.